Elvárási lehetőség, Kapcsolódó témák


Nóra Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében Az iskolai honlapok egyre fontosabb szerepet töltenek be az intézmények külvilággal folytatott kommunikációjában, ugyanakkor sajátos virtuális közösségi terekké is válnak. A szerzők az intézmények honlapjaiból vett minták alapján mutatják be, milyenek is valójában ma az iskolák honlapjai, és milyen lehetséges funkciókat tölthetnek be az iskolák életében.

elvárási lehetőség hogyan lehet a neten pénzt keresni

Részletesen kitérnek az iskolák által szerkesztett és működtetett honlapok tartalmi, formai, technikai követelményeire. Különösen érdekes a tanulmánynak az a része, amely a honlapok helyi fejlesztésű tananyagainak közreadásával foglalkozik, mintegy előrevetítve a tanítás-tanulás individualizálásának e médiumokban rejlő lehetőségeit.

Az iskolai honlapokról a kezdetek óta élénk diskurzus folyik az érintettek körében, ami jól mutatja a elvárási lehetőség fontosságát. Ezek lényegében a honlapnak szánt új funkciók betöltéséhez szükséges technikai és tartalmi megújulás általános igényét fejezik ki, ami jogos elvárás lehet. De — mint majd látni fogjuk — ennek hátterében legtöbbször nem a valós helyi igények, lehetőségek felismerése, hanem az iskolai honlap szerepével kapcsolatos sztereotip elképzelésekből fakadó helytelen mintaválasztás áll.

Inkább arra törekedtünk, hogy feltárjuk az iskolai lapok iránti elvárásokban rejlő ellentmondásokat, és új szempontokat vigyünk a témáról folyó diskurzusba. Az alábbiakban elvárási lehetőség áttekintjük az iskolai honlapok iránti elvárásokat, különös tekintettel az ellentmondások és hiányosságok feltárására.

7 elvárás, ha a kereskedelemben dolgoznánk

Ezután a honlapok működésének lehetőségeit és korlátait vesszük számba, majd értékeljük a tartalmi elemzés során észlelt fontosabb tendenciákat. Végül a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány, általunk jónak ítélt honlapszerkesztési gyakorlatot, koncepciót. Az iskolai honlapokkal szembeni elvárások Az elmúlt években két nagyobb tanulmány vállalkozott az iskolai honlapok helyzetének felvázolására. Az Informatika—Számítástechnika Tanárok Egyesülete és az Országos Közoktatási Intézet elemzése Kőrösné őszén, az első nagy honlapkészítési hullám idején jelent meg.

Megjegyzendő — és egyúttal jellemző a webes műfaj gyors változására —, hogy a tanulmány szempontrendszere öt-hat év elteltével már több ponton is elavultnak mondható.

Önnek ajánljuk!

A korábbi vizsgálat száz, a későbbi hatvan középiskolai honlap alapján vonta le következtetéseit. Az általános iskolák internetes gyors pénz a gyártásra egyikük sem vizsgálta. Bár nem szolgáltat reprezentatív mintát, de — különösen az elvárások számbavételekor — segítségünkre voltak azok a beszélgetések, amelyeket intézményvezetőkkel, szülőkkel, tanárokkal és diákokkal folytattunk a témáról.

A beszélgetések kivétel nélkül ben történtek. A fent említett vizsgálatokban és a témáról szóló közbeszédben megfogalmazódó elvárások röviden a következő címszavakban foglalhatók össze: a honlap minél szélesebb körben informáljon, mutasson vonzó képet az iskoláról a külvilág felé, legyen naprakész, tartalmazzon igényes, tanulást segítő, illetve szakmai anyagokat, legyen interaktív, legyen esztétikus és áttekinthető.

Mérhető szervezeti kommunikáció – nem csak lehetőség, elvárás!

A elvárási lehetőség mindkét tanulmányban kiegészül azzal az igénnyel, hogy az iskola külső kapcsolatai  hazai és külföldi testvériskolák is jelenjenek meg, noha ezt csak röviden tárgyalják. Mindezek mellett álljon itt két gyakran hangoztatott sztereotípia kettő a sok közülamelyek nemegyszer kerülnek párba az említett elvárásokkal: Honlapot készíteni, szerkeszteni egyszerű. A mai diákok már az információs társadalomban nőttek fel, nekik sokkal egyszerűbb a honlapkészítés megtanulása, mint a felnőtteknek.

Bár kételkedhetünk abban, hogy mindez egyszerre megvalósítható volna sőt a fentiek láttán talán az a benyomásunk is támadhat, hogy iskolai honlapot készíteni nemhogy nem könnyű, de egyenesen heroikus vállalkozása felsorolt igények első látásra jogosnak tűnnek.

Érdemes azonban tüzetesebben megvizsgálni, mit is érthetünk az egyes címszavakon. Minél szélesebb körben informáljon Itt egy nehezen körvonalazható elvárástömeggel van dolgunk, amelyben a következő elemek hangsúlyosak: elvárási lehetőség a honlapon az iskola megközelíthetősége, elérhetőségei; a tanárok és a diákok osztályok névsora lehetőleg valamilyen logikai csoportosításban; a tanárok beosztása, szakterülete, honlapja, a velük való kapcsolattartás. Jelenjen meg a diákok osztályok elérhetősége, honlapja; az öregdiákok, egykori tanárok listája a teljesség igényével; tartalmazza az iskola történetét; az iskola szakmai profilját, pedagógiai programját; tájékoztasson a tanév fontos eseményeiről, tennivalóiról az órarendektől egészen az ebédfizetés időpontjáig és elvárási lehetőség fontosabb történésekről; közöljön részletes információkat a tanári munkaközösségek, diákszervezetek munkájáról, tevékenységéről, eredményeiről stb.

Jó kereseti lehetőség Állás

Mutasson vonzó képet az iskoláról a külvilág felé Itt jellemzően egyfajta hozzáállásról van szó. A szempont fontosságát jelzi, hogy a beszélgetések során nemcsak a tanárok és intézményvezetőkhanem a gyerekek és a szülők is ezt tartották a honlap elsődleges feladatának. Természetesen ennek a célnak a szolgálatába lehet állítani a felsorolt összes elvárást, de speciálisan idesorolhatók a következők: a honlapon szerepeljen a pedagógiai program elvárási lehetőség, emészthető és lehetőleg minél rövidebb változata; tartalmazza az iskola versenyeredményeit, felvételi statisztikáit; legyenek elérhetők a bekerülés feltételei, az előzetes tájékozódás lehetőségei például a nyílt napok időpontjai.

Az iskolahasználókkal folytatott beszélgetések során e helyütt inkább a marketing, PR kifejezések hangoztak el. Legyen naprakész Ez legfőképpen az információk frissességét és hasznosságát jelenti.

elvárási lehetőség a bináris opciók legjobb hangerő-mutatója

A tanulmányok joggal arra helyezik a hangsúlyt, hogy a lapon ne szerepeljenek elavult, érdektelen információk. Váljék közösségalkotó és -alakító tényezővé Ez a szempont két eltérő, de egymást elvárási lehetőség kizáró felfogást takar.

A feladat azonban nem lehetetlen — szerencsére a ma használatos eszközök és platformok már számos olyan beépített funkcióval rendelkeznek, melyek megkönnyíthetik a belső elvárási lehetőség tételét. Belső kommunikáció számokban A legkézenfekvőbb mérhető elem a kiküldött e-mailek megnyitási, illetve kattintási aránya, ami többé-kevésbé jó képet adhat egy-egy kampány hatékonyságáról és úgy általánosságban az adott vállalati kultúra működéséről. Egy-egy e-mail statisztikáinál azonban sokkal érdekesebb azt megvizsgálni, hogyan alakul például hónapról hónapra vagy akár évről évre  a megnyitási arány, mely e-mailek produkálnak kiugró értékeket, és melyek azok, melyek kitartóan az elvárások alatt teljesítenek — értelemszerűen utóbbiakat célszerű alaposan átfaragni. Ahhoz, hogy ezek könnyen követhetőek legyenek, célszerű valamilyen — az Outlooknál nagyobb tudású — levelező platform mellett elkötelezni magunkat. A MailChimp vagy például a Maileon nem csak külső hírlevelekre, hanem belső e-mailekre is nagyszerűen tud működni, a rendszerek pedig automatikusan trackelnek minden kattintást és aktivitást, ami a kiküldött levelekben történik — neked már csak annyi a dolgod, hogy kiszűrd ebből a lényeget, és a kapott adathalmazból valamilyen konkrét mondanivalót kerekíts ki.

Az egyik megközelítés szerint a honlap jelenítse meg a közösség belső történéseit képgalériák, élménybeszámolók, aktuális fórumok formájában. A másik felfogás ennél aktívabb, építő funkciót szán a honlapnak, jelesül az iskola és a szülők, a tanárok és a diákok kommunikációját javító, sőt a személyes kommunikációt olykor helyettesítő színteret. Tartalmazzon igényes, tanulást segítő, illetve szakmai anyagokat Ez a műhelyszemléletű elvárás már a es ISZE—OKI-tanulmányban is nagy hangsúllyal szerepelt.

Jellemzően azt jelenti, hogy a tanárok a napi tevékenységet segítő teszteket, segédanyagokat tesznek közzé, továbbá itt publikálják saját tudományos munkásságuk dokumentumait.

Spirituális élet megmutatja a problémád gyökerét - Gunagriha előadás - Sopron 2016.10.18

Az elvárás minimális formában elvárási lehetőség korábbi évek felvételi vagy érettségi dolgozatainak, versenyfeladatainak a közlését szorgalmazza.

Legyen interaktív Interaktivitáson elsősorban azt szokták érteni, hogy az oldalon fórumok, chat, vendégkönyv jelenik meg, továbbá szerepel az elképzelések között az is, hogy a honlapon rejtvényeknek, tanulással kapcsolatos játékoknak kellene helyet kapniuk. Meg kell jegyezni, hogy Lengyel Rózsa elvárási lehetőség kevésbé emelte ki az interaktivitás szerepét. Legyen esztétikus és áttekinthető A tanulmányok a honlapok értékelésében elég megengedően kezelik az esztétikum kérdését; a hangsúlyt inkább az egységességre és az átláthatóságra helyezik.

A beszélgetések során feltűnt, hogy leginkább az intézményvezetők tartják kiemelkedően fontosnak az esztétikumot — elsődlegesen a marketing szempontjából.

7 fontos elvárás, ha marketingesként dolgoznánk

Az esztétikai elvárás azonban igazi ingovány, hiszen sem az ISZE—OKI-tanulmány, sem a beszélgetések nem nyújtanak támpontot azzal kapcsolatban, hogy mi nevezhető esztétikusnak ebben a tekintetben talán még elvárási lehetőség új műfajnak számít a világháló.

Az áttekinthetőségre, a struktúrára vonatkozóan egy portál típusú elképzelés látszik győzedelmeskedni a vélemények alapján. Hiányosságok és ellentmondások A fenti elvárások, bár külön-külön általában ésszerűnek mondhatók, nem kevés ellentmondást hordoznak magukban.

A listának szemmel látható hiányosságai is vannak, amelyek talán abból erednek, hogy az internet szerepéről és használatáról általánossá vált — ma már konzervatívnak nevezhető — kép valamikor — táján rögzült, így a web későbbi igen jelentős fejleményei nem épültek be a közgondolkodásba.

Jellemző, hogy az érintettek hol túlbecsülik, hol alábecsülik elvárási lehetőség internet lehetőségeit.

Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében

Először talán érdemes sorra venni a hiányosságokat, mert ezek kapcsán hamar érthetővé válnak a lista belső ellentmondásai. Az elvárások megfogalmazásakor nem vagy alig játszik szerepet a célok és lehetőségek felmérésén alapulóspecializáció igénye.

elvárási lehetőség másolás kereskedelmi stratégia

Az alapvető eszménykép a portál, tehát olyan oldal, amely minél szélesebb körben minél több csoport igényeit elvárási lehetőség ki. Ez inkább a kilencvenes évek végére jellemző elképzelés: az elmúlt években az internetes közösség nemkülönben az üzleti szféra felmérte, hogy a portálépítés komoly erőforrásokat igényel, és nem feltétlenül hozza meg a várt eredményt.

A másik szembetűnő hiányosság a hálózati elvárási lehetőség teljes hiánya. Az uralkodó elképzelés alapvetően pontszerű, azaz mindent a saját honlapon kíván megvalósítani. Hálózatot többnyire csak valamiféle intézményileg is létező kapcsolatra partneriskolák, nemzetközi kapcsolatok alapozva milyen növényeken lehet pénzt keresni elképzelni; a hálózati terjeszkedést pedig csak a diákok vagy osztályok és a tanárok egyéni honlapjain keresztül látja megvalósíthatónak.

Elvárási lehetőség szeretnénk lebecsülni az egyéni honlapok jelentőségét, de látni kell, hogy az iskola polgáraitól itt ugyanazt az erőfeszítést várja el kicsiben, amelyet maga is csak jól-rosszul képes teljesíteni. Az elgondolások nem vesznek tudomást azokról a mindenki számára elérhető, ingyenes és legtöbbször az iskolák számára elképzelhetetlenül magas technikai színvonalú szolgáltatásokról blogok, közösségi portálok, online könyvjelzőgyűjtemények, wikik, a tartalom megosztásán alapuló más szolgáltatások[3]  amelyekkel ki lehetne váltani az egyénileg nehezen megvalósítható megoldásokat — ráadásul úgy, hogy ez visszacsatolódna az iskolai honlapra, növelve annak ismertségét.

Nagyon esetleges az elsődleges célcsoport kiválasztása, illetve annak meghatározása, hogy egyáltalán kik látogatják a lapot.

elvárási lehetőség további jövedelem keresztrejtvény nyom

Pedig ennek alapján lehetne megítélni, hogy egy-egy szolgáltatás megvalósítása mennyire célszerű, illetve gazdaságos. A hiányosságok számbavétele után néhány példán keresztül igyekszünk rávilágítani a fenti elvárástömegben rejlő ellentmondásokra.